Aanvragen verlof

Algemene informatie
In Nederland zijn kinderen vanaf hun vijfde verjaardag tot en met het schooljaar waarin ze zeventien jaar worden leerplichtig. De leerplichtambtenaar ziet er samen met de school en de ouders op toe dat kinderen deze leerplicht nakomen. Veel ouders / verzorgers hebben vragen over de leerplicht.

Informatie Gemeente Almere
> Aanvraag verlof

Bij te voegen stukken:
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd.

Aanvullende informatie m.b.t. verlof voor een huwelijk of verlof i.v.m. het overlijden
Voor het aanvragen van verlof m.b.t. een huwelijk vragen wij u een kopie van de huwelijkskaart mee te geven. In het geval van overlijden graag een kopie van de akte van overlijden of de rouwkaart.

Vakantietijden
De minister stelt voor alle scholen in Nederland de zomervakantie en de herfstvakantie vast. De minister hanteert daarbij het advies van de commissie vakantiespreiding. Voor de andere schoolvakanties worden adviesdata gegeven. De schoolbesturen beslissen uiteindelijk over het vakantierooster voor hun scholen. In Almere stemmen de verschillende schoolbesturen de schoolvakanties zoveel mogelijk op elkaar af. Desondanks kan het voorkomen dat het vakantierooster van een individuele school niet helemaal gelijk loopt met het gezamenlijk vastgestelde rooster.