Daltononderwijs

Maar wat is ‘dalton’ dan precies?
Het woord dalton heeft te maken met het gedachtegoed van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij heeft aan het begin van de vorige eeuw een geheel eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop zij kinderen het beste tot leren kan laten komen. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, heeft zij destijds haar ideeën in praktijk gebracht. In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende drie basisprincipes een belangrijke rol: zelfstandigheid; vrijheid; samenwerken. De taak is het middel om die drie principes te verwezenlijken.


Ieder team heeft de vrijheid om al samenwerkend, zelfstandig vorm en inhoud te geven aan deze principes en dit vast te leggen in hun daltonboek. Hierdoor krijgt iedere daltonschool een herkenbaar eigen gezicht en zijn geen twee daltonscholen hetzelfde.


Zelfstandigheid

Het uitgangspunt dat ieder mens van nature leergierig is, staat centraal. De mate van leergierigheid wordt mede bepaald door het competentiegevoel, dat het duidelijkst kan worden omschreven met de woorden: ‘Yes, nu kan ik het zelf!’
We willen door de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan, de leeromgeving is ingericht en het aangeboden onderwijs dat positieve gevoel vergroten.

Vrijheid / verantwoordelijkheid
Het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen werk en gedrag is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder mens.

De leerlingen van de Droomspiegel zijn daarom vrij in:
– Het bepalen van de volgorde waarin opdrachten worden gemaakt;
– het bepalen van de hoeveelheid tijd die eraan wordt besteed;
– het maken van de keuze om het alleen of samen met anderen te doen.

Naast deze vrijheid leren de leerlingen ook verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de gemaakte keuzes.
Regelmatig leggen ze daar bij de leerkracht verantwoording over af.

Samenwerken 
Het samenwerken is een belangrijke vaardigheid, die alle leerlingen en leerkrachten zich eigen moeten maken. Dat lukt het best, als er sprake is van respect voor de ander. Een geslaagde samenwerking draagt immers bij tot een wederzijds gevoel van welbehagen, waardoor leerlingen met een positieve werkhouding hun taak tegemoet treden. Hierdoor wordt de kans van slagen groter. Een goed resultaat bevordert het competentiegevoel en zo is de cirkel weer rond.

In de praktijk
Bij daltononderwijs staat het verder vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen en het samenwerken centraal. Er worden duidelijke kaders vastgesteld waarbinnen de leerlingen kunnen handelen.