In het schooljaar 2023-2024 hebben wij 15 midden- en bovenbouwgroepen.
2 groepen 3, 3 groepen 4, 3 groepen 5, 2 groepen 6, 3 groepen 7 en 2 groepen 8.

Juf Daisy is de teamleider van de middenbouw en juf Romy is teamleider van de bovenbouw.

Marco Polo:

3 a: juf Daisy en juf Tamara
3 b: juf Katinka en juf Gabby
4 a: juf Femke en juf Tamara
4 b: meester Joery en juf Sietske
4 c: juf Anouk en juf Joly
5 a: meester Niels
5 b: juf Ingeborg
5 c: juf Eline en juf Tamara

Bosrand:

6 a: juf Leila en juf Myrthe
6 b: meester Michiel
7 a: meester Ronald en juf Amber M.
7 b: juf Amber de R. en juf Vallerie
7 c: juf Vera en juf Romy
8 a: juf Rianne
8 b: juf Wendy