Wij zijn een katholieke school en proberen in ons onderwijs daar invulling aan te geven. Wij willen de discussie over het geloof voeren met de kinderen. Geloof is een beleving en religie kun je niet opleggen. De kennisoverdracht met betrekking tot levensbeschouwing geven wij wel als basis mee aan onze leerlingen. Dit gegeven heeft namelijk met de algemene ontwikkeling te maken.

Wij als Droomspiegel vervullen een educatieve taak, die wij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. Geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden, geven wij op school eigentijds vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn.

Wij profileren ons op vier gebieden:
– Gemeenschapsvorming
– Vieren
– Leren
– Dienen

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn.
De katholieke grondslag impliceert verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

Bij dit alles gaan we ervan uit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel uit van de gemeenschap die wij “school” noemen.

De katholieke grondslag van de school sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het inschrijfformulierwordt dit vastgelegd. Daarbij gaat het om christelijke feesten en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die soms worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke parochie.

Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van de andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen het gebied “geestelijke stromingen” komen die godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te oordelen.

Collega’s die bij ons op school werken onderschrijven de algemeen christelijke uitgangspunten en leven die voor. De katholieke uitgangspunten van de school zijn opgenomen in onze schoolgids.

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij respecteren de eigen identiteit van ieder kind.
Kinderen moeten op weg geholpen worden naar een eigen levensopvatting, waarbij christelijke waarden, zoals het opkomen voor de zwakkeren en het nastreven van gerechtigheid (o.a. het afwijzen van racisme), een belangrijke rol vervullen.

Wij willen de kinderen ook leren dat er hogere waarden in het leven zijn dan materiële.
Wij laten de kinderen kennis nemen van andere religies en leren ze om mensen met een andere levensbeschouwing of culturele achtergrond te respecteren.
Voor godsdienst/levensbeschouwing laten wij ons inspireren door de methode ‘Trefwoord’.
Deze methode sluit aan bij onze opvattingen over identiteit en is altijd voorzien van nieuwe actueel spelende onderwerpen.
Samen (team, kinderen en ouders) vormen wij een gemeenschap waarin het ontmoeten centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander. Onze school schenkt aandacht aan kennis over religie in het algemeen. Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun (toekomstige) leven. In principe staan wij dan ook open voor discussie en willen wij graag bijna alles bespreekbaar maken bij ons op school.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan ‘bijbelse’ kernwoorden. Onze school besteedt regelmatig aandacht aan vieringen. Wij vieren gezamenlijk het kerstfeest en het paasfeest; zowel het oorspronkelijke verhaal als de actualisering vanuit de oorspronkelijke betekenis.

In het schoolcurriculum komen in ieder geval aan de orde de volgende christelijke feesten: Pinksteren, vastenavond, Allerzielen en Allerheiligen, Hemelvaart, advent. Voorts is er aandacht voor de katholieke rituelen bij de eerste communie en overlijden.

Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit hechten wij veel belang aan het bieden van een positief en veilig klimaat, aan zelfstandigheid van kinderen (kiezen in vrijheid), aan het respectvol omgaan met elkaar en aan het aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.