In het schooljaar 2020-2021 hebben wij 8 onderbouwgroepen.
5 groepen 1-2 en 3 groepen 3.

Juf Joyce den Bruigom is teamleider van de onderbouw.

Marco Polo:
1-2 a: juf Melissa en juf Marleen
1-2 b: juf Marleen en juf Bianca
1-2 c: meester Floris en juf Wies
3 a: juf Linda
3 c: meester Joery

Bosrand
1-2e: juf Sjoukje, juf Petra
1-2 f: juf Joyce en juf Sjoukje
3 b: juf Joly en juf Daisy